นักธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี

เนื่องจากพรรษานี้ (๒๕๕๙) ข้าพเจ้ารับนิมนต์เป็นครูสอนพระนักศึกษาระดับนักธรรมชั้นตรี เฉพาะวิชาพุทธประวัติ และวิชาศาสนพิธี อ่านเพิ่มเติม “นักธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติและศาสนพิธี”